Khi bạn đánh giá thấp điều mình làm, thế giới sẽ đánh giá thấp con người bạn.
When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-26T06:09:23+07:00 , , DanhNgon.Net