Một mình, đó là bí mật của phát minh; một mình, đó là khi ý tưởng sinh ra.
Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-29T13:49:46+07:00 , , DanhNgon.Net