Sự oán ghét giống như tự uống thuốc độc, rồi hy vọng nó sẽ giết chết kẻ thù.
Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-22T11:39:59+07:00 , DanhNgon.Net