Nhà nước ổn định duy nhất là nhà nước mà ở đó tất cả con người đều bình đẳng trước pháp luật.
The only stable state is the one in which all men are equal before the law.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-15T20:44:25+07:00 , , , DanhNgon.Net