Trí tưởng tượng chính là nhà xưởng nơi tất cả kế hoạch của con người được hình thành.
The imagination is literally the workshop wherein are fashioned all plans created by man.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-17T11:00:42+07:00 , , DanhNgon.Net