Cuộc sống là một quá trình. Chúng ta là một quá trình. Vũ trụ là một quá trình.
Life is a process. We are a process. The Universe is a process.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-12T22:11:53+07:00 DanhNgon.Net