Khi một người tìm được sự yên bình bên trong mình, anh ta sẽ có thể đem sự yên bình đến cho cả thế giới.
When a man has made peace within himself, he will be able to make peace in the whole world.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-02T20:07:24+07:00 , DanhNgon.Net