Ai cũng có trong mình điều gì đó trân quý không nằm ở bất cứ ai khác.
Everyone has in him something precious that is in no one else.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-11T16:11:20+07:00 , DanhNgon.Net