Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị.
If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-04T01:49:42+07:00 , , , DanhNgon.Net