Sự lớn lao luôn luôn bị ghen tị – chỉ sự tầm thường mới có thể khoe mẽ cả đống bạn bè.
Greatness is always envied – it is only mediocrity that can boast of a host of friends.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-29T04:19:50+07:00 , DanhNgon.Net