Trí tuệ dẫn ta vào cuộc theo đuổi Sự thật. Đam mê khuyến khích ta Hành động.
The Intellect engages us in the pursuit of Truth. The Passions impel us to Action.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-07T20:34:14+07:00 , , , DanhNgon.Net