Sai lầm không trở thành chân lý vì lý lẽ của vô khối sự tuyên truyền, chân lý cũng không trở thành sai lầm vì không ai thấy nó.
An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-25T15:35:11+07:00 , , , DanhNgon.Net