Thiên nhiên dùng trí tưởng tượng của con người để nâng tác phẩm sáng tạo của mình lên những tầm cao mới.
Nature uses human imagination to lift her work of creation to even higher levels.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-22T19:36:41+07:00 , , DanhNgon.Net