Khoa học rỗng tuếch và đầy sai lầm nếu không sinh ra từ Thực nghiệm, người mẹ của mọi Tri thức.
All sciences are vain and full of errors that are not born of Experience, the mother of all Knowledge.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-31T16:16:17+07:00 , , DanhNgon.Net