Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.
Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-20T23:07:20+07:00 , DanhNgon.Net