Người nào hay nói về mình là người chỉ nghĩ đến mình và người chỉ nghĩ đến mình là người thiếu giáo dục, dù học vấn của họ đến đâu chăng nữa.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-26T14:02:29+07:00 , DanhNgon.Net