Bạn giữ một mảnh ghép rất quan trọng. Không có nó, thế giới không hoàn thiện. Bạn đáng quý như vậy đấy.
You hold a very important piece of the puzzle. Without it the world is incomplete. That’s how precious you are.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-25T11:48:41+07:00 , DanhNgon.Net