Trái đất không cần lục địa mới, mà cần con người mới.
The earth does not need new continents, but new men.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-25T04:09:05+07:00 , , DanhNgon.Net