Thật tốt lành cho ai không chờ mong gì cả, bởi anh ta sẽ không bao giờ thất vọng.
Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-24T22:55:23+07:00 , DanhNgon.Net