Xã hội chúng ta được điều khiển bởi những người điên vì những mục tiêu điên rồ.
Our society is run by insane people for insane objectives.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T13:35:24+07:00 DanhNgon.Net