Động lực là điều khiến bạn bắt đầu. Thói quen là điều giữ bạn đi tiếp.
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T00:59:28+07:00 , DanhNgon.Net