Tiều là hạt giống của tiền, và đồng ghi nê đầu tiên đôi khi khó kiếm hơn một triệu đồng thứ hai.
Money is the seed of money, and the first guinea is sometimes more difficult to acquire than the second million.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T02:57:10+07:00 , , DanhNgon.Net