Tôi đặt đức tin của mình vào lời của Chúa, và không phải vào nhà thờ.
I ground my faith upon God’s word, and not upon the church.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-17T03:27:02+07:00 , DanhNgon.Net