Tác giả: Jane Grey

Tôi đặt đức tin của mình vào lời của Chúa, và không phải vào nhà thờ.
I ground my faith upon God’s word, and not upon the church.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,