Đừng bao giờ nói tạm biệt vì tạm biệt nghĩa là đi xa và đi xa nghĩa là lãng quên.
Never say goodbye because goodbye means going away and going away means forgetting.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-18T20:22:40+07:00 , DanhNgon.Net