Báo chí, cũng như lửa, là người phụng sự tuyệt vời, nhưng là một ông chủ tồi tệ.
The press, like fire, is an excellent servant, but a terrible master.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-30T21:22:12+07:00 DanhNgon.Net