Người thầy tốt nhất là trải nghiệm, chứ không phải góc nhìn méo mó của ai đó.
The best teacher is experience and not through someone’s distorted point of view.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-31T23:15:16+07:00 , DanhNgon.Net