Bởi tới cuối cùng, bạn sẽ không nhớ được thời gian mình làm việc trong văn phòng hay ủi bãi cỏ nhà mình. Hãy trèo lên ngọn núi chết tiệt đó đi.
Because in the end, you won’t remember the time you spent working in the office or mowing your lawn. Climb that goddamn mountain.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-24T11:40:50+07:00 , DanhNgon.Net