Không gì ở đằng sau tôi, mọi thứ đều ở phía trước tôi, mãi luôn luôn ở trên đường.
Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-17T13:23:52+07:00 DanhNgon.Net