Điện năng và máy móc, tiền bạc và hàng hóa, chúng chỉ hữu dụng khi giải phóng chúng ta sống tự do.
Power and machinery, money and goods, are useful only as they set us free to live.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-02T00:00:12+07:00 , DanhNgon.Net