Định kiến, một từ bẩn thỉu, và đức tin, một từ sạch sẽ, đều có một điểm chung: chúng đều bắt đầu ở nơi lý trí kết thúc.
Prejudice, a dirty word, and faith, a clean one, have something in common: they both begin where reason ends.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-26T00:39:25+07:00 , , DanhNgon.Net