Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.
No, not rich. I am a poor man with money, which is not the same thing.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-23T12:08:46+07:00 , , DanhNgon.Net