Người ta nên kiễu hãnh chết khi không còn có thể kiêu hãnh sống.
One should die proudly when it is no longer possible to live proudly.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-14T11:35:33+07:00 , DanhNgon.Net