Con người là động vật duy nhất mà sự tồn tại của chính mình là một vấn đề phải đi tìm lời giải.
Man is the only animal for whom his own existence is a problem which he has to solve.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-18T23:06:16+07:00 , , DanhNgon.Net