Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài chiến thắng.
Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-23T06:33:33+07:00 , , DanhNgon.Net