Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác.
This is a world of action, and not for moping and droning in.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-09T21:44:47+07:00 , , DanhNgon.Net