Nếu có thước đo nào chính xác về con người hơn là qua điều anh ta làm, thì đó là qua điều anh ta cho đi.
If there be any truer measure of a man than by what he does, it must be by what he gives.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-18T22:34:22+07:00 , DanhNgon.Net