Tác giả: Justin K. McFarlane Beau

Quy trình thích hợp, không nên gây cản trở cho tiến triển. Quá tập trung vào quy trình, đã khiến nhiều người không thấy được tiến triển hữu hình và cẩn trọng.
Proper process, should not hinder progress. Too much focus on process, has left many blind to measured, tangible progress.

Tác giả:
Từ khóa: