Từ khóa: Năng khiếu

Năng khiếu không được thỏa nguyện rút cạn màu sắc khỏi toàn bộ cuộc sống của con người.
An unfulfilled vocation drains the color from a man’s entire existence.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng ép trẻ học bằng sự bắt buộc hay hà khắc; mà hãy hướng trẻ học bằng điều thu hút tâm trí trẻ, để bạn có thể phát hiện tốt hơn năng khiếu đặc biệt của trẻ.
Do not train a child to learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Người sinh ra với năng khiếu đáng nên sử dụng sẽ tìm thấy hạnh phúc lớn nhất khi sử dụng nó.
The person born with a talent they are meant to use will find their greatest happiness in using it.