Tác giả: Tục ngữ Việt Nam

Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

Người mà không học khác gì mò mẫm trong đêm.

Giàu chiều hôm, khó sớm mai.

Không có cái gì độc bằng cái lưỡi.

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ vỏ.

Tác giả:
Từ khóa:

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Giàu là họ, khó là dưng

Đàn bà như cánh hoa tươi.
Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.

Không thầy đố mày làm nên.

Ðời xưa quả báo thì chầy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

Nhất vợ nhì trời.

Học thầy không tầy học bạn.

Yêu nhau củ ấu cũng tròn,
Ghét thì bồ hòn cũng méo.