Tác giả: Tục ngữ Việt Nam

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Không thầy đố mày làm nên.

Không có cái gì độc bằng cái lưỡi.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

Đàn bà như cánh hoa tươi.
Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Nhất vợ nhì trời.

Yêu nhau củ ấu cũng tròn,
Ghét thì bồ hòn cũng méo.

Người mà không học khác gì mò mẫm trong đêm.

Ðời xưa quả báo thì chầy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ vỏ.

Tác giả:
Từ khóa:

Học thầy không tầy học bạn.

Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh.

Giàu là họ, khó là dưng

Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Giàu chiều hôm, khó sớm mai.