Tác giả: Lôi Mã Bảo

Câu khen quá đáng của người bạn còn hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù.