Tác giả: Khuyến Giới Toàn Thư

Lòng dục không trừ, thì như con thiêu thân đâm vào lửa, cháy mạng mới thôi; lòng tham không bỏ, thì như con đười ươi thích uống rượu, đổ máu mới thôi.

Biết đủ thường được vui sướng, hay nhẫn tự khắc yên ổn.

Tác giả:
Từ khóa: