Internet trở thành quảng trường cho ngôi làng toàn cầu của tương lai.
The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-26T17:10:39+07:00 , DanhNgon.Net