Nếu bạn sinh ra nghèo hèn, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo hèn, đó là lỗi của bạn.
If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-12T23:24:43+07:00 , , DanhNgon.Net