Tôi muốn một cuộc đời bận rộn, một tâm trí chính trực, và một cái chết đúng lúc.
I want a busy life, a just mind, and a timely death.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T13:53:00+07:00 , , DanhNgon.Net