Đừng để những sai lầm và thất vọng của quá khứ điều khiển và định hướng tương lai.
Don’t let mistakes and disappointments of the past control and direct your future.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-11T21:50:34+07:00 , , , DanhNgon.Net