Con người và sự việc có thể ngăn bước bạn tạm thời. Bạn là người duy nhất có thể làm điều đó vĩnh viễn.
Other people and things can stop you temporarily. You’re the only one who can do it permanently.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-14T07:11:39+07:00 , , DanhNgon.Net