Giá trị của anh đối với thế giới thường được tính bằng điều còn lại sau khi đem tật xấu trừ khỏi điểm tốt.
Your net worth to the world is usually determined by what remains after your bad habits are subtracted from your good ones.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-07T01:20:10+07:00 , DanhNgon.Net