Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít.
If you would know the value of money, go and try to borrow some.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-06T05:45:18+07:00 , , DanhNgon.Net