Vấn đề với phần lớn con người là họ nghĩ với hy vọng, hoặc sợ hãi, hoặc ước mong chứ không phải bằng trí óc.
The trouble with most people is that they think with their hopes or fears or wishes rather than with their minds.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-23T11:56:35+07:00 , , , , , DanhNgon.Net